top of page
בזאת אני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי הינם נכונים, ומאשר את שיתוף הפעולה עם ארגון קלאס איי או עם מי מטעמו. קלאס איי יעביר אליי פרטי קשר של תלמידים/הורים לצורך תיאום שיעורים פרטיים.

במקרה שתלמיד שקלאס איי הפנה אליי, ירצה להמליץ עליי לחבר או תלמיד אחר, אני מחויב לדווח על כך לקלאס איי. התלמיד החדש יתנהל דרך קלאס איי לצורך תשלום וארגון השיעורים, על מנת להבטיח שירות מקצועי ושקוף לכל הצדדים.

תלמידים שיופנו אליי דרך קלאס איי, לא יוכלו לעבור לחסותי או למורה אחר מטעמי לתקופה של שנתיים מהפניה. הוראת התלמידים היא זמנית, ובכל עת שהתלמיד או קלאס איי יבחרו בכך, הוא יחזור ללמוד עם מורה אחר מטעם קלאס איי.

התשלום לשיעורים הפרונטליים/מקוונים יבוא ישירות מקלאס איי בהתאם למוסכם, באמצעות אפיק התשלום שאבחר. אם ארצה לבטל את שיתוף הפעולה, אני אודיע על כך 48 שעות מראש לקלאס איי.

אני מתחייב שלא להעביר תלמידים לחסותי או של מורה אחר במהלך או לאחר שיתוף הפעולה עם קלאס איי.
במידה ואפר התחייבויות אלו, אהיה חייב לשלם פיצוי מוסכם של 5,000 ₪ ללא הוכחת נזק לקלאס איי.
bottom of page