top of page
אני החתום מטה מצהיר שהפרטים שמילאתי לעיל נכונים, מאשר בזאת את שיתוף הפעולה עם חברת קלאס איי -Class A ו/או יאיר טולדנו. מוסכם כי יאיר ימסור לתלמידים שלו את מספר הטלפון שלי על מנת שיוכלו ליצור איתי קשר ולתאם עימי שיעורים פרטיים. מובהר כי התלמידים שיועברו לידי על ידי יאיר, לא יוכלו לעבוד איתי או עם מי מטעמי בעתיד וזאת לתקופה של שנתיים מיום העברת פרטיו של התלמיד. ידוע לי כי הוראת התלמידים על ידי הינה זמנית, ובכל רגע נתון שהתלמיד ו\או יאיר יבחרו, התלמיד יפסיק את לימודיו עימי ויחזור ללמוד אצל כל מורה אחר שיאיר יראה לנכון. ידוע לי כי עבור כל שיעור פרונטלי/מקוון אקבל תשלום מיאיר כפי שסוכם מראש עבור שעת לימוד. התשלום יועבר אלי בדרך שבה אבחר (פייבוקס\ ביט\ העברה בנקאית). במידה וארצה לבטל את שיתוף הפעולה אני רשאי לעשות זאת בהתראה של 48 שעות ולהודיע על כך ליאיר. אני מתחייב שלא להעביר את התלמיד לחסותי או לחסותו של מורה אחר בסיום שיתוף הפעולה. מוסכם כי במידה ואפר את התחייבותי לעיל אני מתחייב לשלם פיצוי מוסכם של 5,000 ₪ ללא הוכחת נזק.
bottom of page